Våra tjänster

Riskhantering

En risk som inte uppmärksammats kan bli en mycket svårlöst kris. FSN hjälper verksamheter och kommuner att arbeta strukturerat, med väl genomförda analyser och långsiktiga handlingsplaner.

Riskhantering
Riskhantering

Vad står ni inför för utmaningar?

Kriser är oftast en oundviklig del av livet, samhället och verksamheter. Det kommer hända, men i vilken storlek och omfång är svårt att förutspå. Därför gäller det att arbeta förebyggande mot brand och olyckor, ha en god beredskap, veta hur man ska agera när något inträffar och hur återhämtandet ska ske.

När det som inte får hända händer

När en brand eller en längre kris uppstår måste det finnas en tydlig, och inövad, handlingsplan som alla påverkade kan ta till sig av. Det gör att krisen kommer kunna löpa ut snabbare, och snart är återgången till det normala ett faktum. Men det finns alltid utmaningar.

Otydliga lagkrav

Lagkraven gällande brandsäkerhet lämnar ofta rum för egen tolkning. Utan en utbildad brandkonsult är det svårt att veta vad som är det bästa alternativet.

Utspridd dokumentation

En undermålig dokumentation av brandskydd, rutiner, handlingsplaner och strategier gör det svårt att hantera en kris på ett effektivt sätt.

Bristfällig inventering

Ofullständiga egenkontroller och besiktningar gör det svårt att veta vilken kvalitet det egna brandskyddet har i relation till besiktningskraven.

FSN hjälper dig med riskhantering

Vi på FSN stöttar dig i arbetet kring analys, strategi och hantering för att ni ska känna er trygga när det oförutsedda uppstår. Våra konsulter har god erfarenhet av att hjälpa industriella verksamheter, kommuner och myndigheter.

Anpassade riskanalyser

Vi utgör alltid analyser specifika för era behov och utmaningar, oavsett vart i projektet ni befinner er. Vi är gärna med från byggnationens start, men kan också komma in senare i en verksamhet för att ta fram ett uppdaterat underlag och långsiktiga handlingsplaner.

Riskhantering

Från utrymningsplaner till tillstånd och lagkrav

Med FSN:s riskhantering får du ta del av mångårig erfarenhet och de allra senaste kunskaperna. Vi ser till att ni har handlingsplaner för kriser bortom er kontroll, självförvållade skador och strategier för återhämtningsfasen.

NYbyggnad nära transportleder

Vi utför kvalitativa riskanalyser för nybyggnationer som sker i nära anslutning till transportleder för farligt gods.

industriell riskhantering

Genom att låta oss göra en processriskanalys för din industriella verksamhet får ni en säker arbetsplats med förutsättningar för god produktivitet.

risk- och sårbarhetsanalyser

Vi hjälper kommuner och statliga myndigheter med riskanalyser strategiska dokument för riskhantering enligt MSBFS 2010:6 och MSBFS 2010:7.

krisberedskap

Vi inventerar, bedömer och säkerställer er krisberedskap genom att bland annat ta fram verksamhetsanpassade handlingsplaner och strategier.

Boka ett möte om riskhantering

Vi vill att ni ska ha det bästa möjliga skyddet mot brand- och andra svårhanterliga händelser. Våra konsulter kan också hjälpa er att tolka lagkrav, göra omvärldsanalyser och granska aktuella ritningar.

Kontakta oss