Våra tjänster

Brandteknisk projektering

Brandprojekteringens kvalitet har stor betydelse för framtida drift och underhåll. Därför är vi gärna med i projektets tidigaste skede för att se till att ni får rätt brandskydd, anpassat till aktuella lagkrav och regler.

Brandteknisk projektering
Brandteknisk projektering

Bygger du nytt, eller bygger du om?

Som byggherre behöver du alltid ta hänsyn till aktuella lagar och regler, oavsett om du bygger nytt eller bygger om. Det finns ingen lösning som passar alla, utan varje projekt måste ha ett anpassat brandskydd. Vi säkerställer att ditt brandskydd är korrekt för din fastighet, och att det är enkelt att förvalta.

Ett litet fel kan ha stor påverkan

Ett projekt involverar flera aktörer och discipliner. Tillsammans ska man följa arkitektens vision samtidigt som särskilda krav ska uppfyllas. Det krävs en flexibel samverkan för att lyckas, eftersom fel i ett tidigt skede kan ha stor påverkan på byggnadens utformning och budget senare.

Otydliga lagkrav

Lagkraven gällande brandsäkerhet lämnar ofta rum för egen tolkning. Utan en utbildad brandkonsult är det svårt att veta vad som är det bästa alternativet.

Utspridd dokumentation

Allt i brandprojekteringen ska dokumenteras. Fler aktörer ökar risken för en ostrukturerad dokumentation vid överlämningen till byggskedet.

Oväntade kostnader

Ett missat tillstånd eller ett ofullständigt brandskydd pausar verksamheten. En till ombyggnation eller försenad inflyttning blir en kostsam historia.

FSN tar ett helhetsgrepp kring brandprojekteringen

Vi hjälper dig som uppdragsgivare genom hela processen och ser till att du får ett långsiktigt och kostnadseffektivt brandskydd. Vi arbetar tillsammans med andra medprojektörer för att skapa ett enhetligt projekt med korrekta handlingar.

Brandskydd efter byggnadens behov

Vår projektering utgår från alltid från byggnadens förutsättningar och verksamhetens kommande behov. Vi upprättar ritningar och beskrivningar för brandskyddet enligt Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler, samt hjälper dig att tolka lagstiftningen.

Brandteknisk projektering

Från förstudie till byggnation

Våra brandprojektörer har lång erfarenhet av att arbeta med olika beställare och projektstorlekar. Vi arbetar i par för att garantera en brandskyddslösning av högsta kvalitet. Ett bättre jobb i projekteringen resulterar i lägre kostnader för drift och förvaltning.

Förstudier

Vi gör en grundläggande förstudie om vilka kravspecifikationer som behöver uppnås i den kommande byggnationen.

Brandskyddsbeskrivning

Vi tar fram en projektunik brandskyddsbeskrivning som vi genom samverkan arbetar in i andra discipliners handlingar.

Brandskyddsdokumentation

Vi tar fram brandskyddsdokumentation och relationshandlingar. De beskriver byggnadens planerade brandskydd och funktioner.

Analytisk dimensionering

Unika byggnader behöver unika lösningar. Med analytisk dimensionering kan vi vara flexibla och uppnå lagkrav på kreativa sätt.

Experter på brandprojektering

Vi hjälper mer än gärna dig med brandsäkerheten i ditt projekt! FSN:s brandkonsulter har mångårig erfarenhet av att ta fram långsiktiga lösningar som går hand i hand med arkitektens visioner och rådande lagkrav.