Våra tjänster

Systematiskt brandskyddsarbete

Ditt brandskydd måste kontrolleras så att det fungerar under hela byggnadens livslängd. Vi hjälper dig som fastighetsägare eller verksamhet i alla frågor kring brandskydd.

Systematiskt brandskyddsarbete
Systematiskt brandskyddsarbete

Vilka förändringar står du inför?

Förhoppningsvis kommer brandskyddet aldrig behöva användas i skarpt läge. Men dagen det händer något måste det fungera felfritt. Varje förändring i fastigheten eller verksamheten gör att brandskyddet måste omprövas för att garantera fortsatt kvalitet. Låt oss på FSN se till att du får de allra bästa förutsättningarna för ditt systematiska brandskyddsarbete!

hur fungerar förvaltningen?

Projekterings- och byggfasen lägger grunden för ett säkert brandskydd. Det är dock i förvaltningsstadiet som det långsiktiga arbetet med att upprätthålla brandskyddet sker. Som ansvarig behöver du ha koll på aktuella regelverk, interna rutiner och dokumentation. Ett minst sagt utmanande arbete.

Lagkrav

Lagkraven gällande brandsäkerhet är svåra att förstå och översätta i praktiken. Vi hjälper dig att uppfylla lagkraven så du har en trygg och säker fastighet och arbetsplats.

Dokumentation

Har du rätt dokumentation över ditt brandskydd? Stämmer dokumentationen och ritningarna? Vi hjälper dig att sammanställa och ta fram rätt dokumentation som ligger till grund för ditt systematiska brandskyddsarbete.

EGENKONTROLLER

För att säkerställa att ditt brandskydd fungerar som det ska måste du göra kontroller. Har du rätt underlag? Erforderlig utbildning? Vi hjälper dig.

Systematiskt brandskyddsarbete med FSN

Vi på FSN hjälper dig att gå igenom byggnadens och verksamhetens brandskydd och dokumentation. Vi tar fram nödvändig dokumentation, rutiner och åtgärdsunderlag och en plan för hur ni ska kunna arbeta mer självständigt med det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).

Förvalta ditt brandskydd över tid

Vi jobbar dagligen med våra kunders systematiska brandskyddsarbete. Vårt mål är att ni ska ha ett kostnadseffektivt skydd som är lätt att förvalta på egen hand och förändra vid behov. Därför erbjuder vi bland annat utbildningar för fastighetsägare och verksamhetsansvariga.

Systematiskt brandskyddsarbete

Steg 1 – inventering

Våra konsulter börjar med att inventera det befintliga brandskyddet utifrån ritningar, dokument och brandtekniska funktioner.

Föreläggande och krav

Vi utreder förelägganden och tar fram kostnadseffektiva lösningar som uppfyller lag- och försäkringskrav så att du får ett bra, korrekt och kostnadseffektivt brandskydd.

Skydd mot olyckor

Fastighetsägare och verksamheter måste ha ett skäligt brandskydd. Vi ser över ditt brandskydd så att du vet att du säkert uppfyller lagkravet.

Granskning av ritningar

Vi går igenom och uppdaterar era ritningar så ni kan bedriva ett bra systematiskt brandskyddsarbete. Vi kan även ge råd för era framtida planer.

Uppföljning och kontroll

Vi gör uppföljningar i ditt pågående projekt eller den befintliga verksamheten. Det är enkelt att göra förbättringar efter en protokollförd kontroll.

Systematiskt brandskyddsarbete

Steg 2 – dokumentation och åtgärder

När vi inventerat brandskyddet upprättar vi dokumentation som redogör brandskyddet samt förslag hur de brister som framkommit vid inventeringen kan åtgärdas. Det resulterar i följande moment och leveranser.

Skriftlig redogörelse

Vi upprättar en skriftlig redogörelse som redogör det befintliga brandskyddet för hela byggnaden och verksamheten.

Kontrollplan

Vi upprättar en kontrollplan tillsammans med fastighetsägaren och verksamheten. Där vi redogör vilka kontroller av brandskyddet som är nödvändiga och under vilka tidsintervall.

Åtgärdsförslag

De brister som uppmärksammas under inventeringen redogörs med ett förslag på lämplig åtgärd.

Brandritningar

Vi upprättar kompletta brandritningar som redogör det befintliga brandskyddet över samtliga plan.

Överlämning och uppföljning

Vi går igenom samtliga handlingar med dig så att du får rätt möjligheter att fortsättningsvis kunna bedriva ett eget systematiskt brandskyddsarbete.

Utbildning

Vi erbjuder utbildningar där vi förmedlar de kunskaper och verktyg som behövs för ett eget systematiskt brandskyddsarbete.

vi hjälper dig med ditt brandskydd

Våra konsulter stöttar gärna er i det systematiska brandskyddsarbetet och kan sätta upp lämpliga rutiner för bland annat inventering, dokumentation och förbättringsarbeten.

Kontakta oss