Våra tjänster

Brandsäkerhet på fartyg

Brand ombord hör till det värsta som kan drabba ett fartyg. Bränder som i normala fall är förhållandevis lätta att hantera på land påverkas kraftigt av de förutsättningar som finns på en båt eller fartyg.

Brandsäkerhet på fartyg
Brandsäkerhet på fartyg

VILKA BRANDSKYDDSUTMANINGAR FINNS PÅ FARTYG?

Det finns flera skäl till att fartygsbränder blir svårhanterliga jämfört med liknande bränder på land. Den stora anledningen är naturligtvis den isolerade platsen vilket bland annat kräver analysarbete av möjligheterna att evakuera människor och säkerställa en egen välfungerande släckorganisation. Frekvent fraktas också farligt gods genom sjöfarten vilket ställer krav på att skydda vår miljö från utsläpp i samband med brand.

VEM ÄR KRAVSTÄLLAREN?

Främst är det FN-organet International Maritime Organization (IMO) som utgör internationell sjöfartsmyndighet. I denna organisation finns regelverk som syftar till att reducera risker kopplat till att trygga människoliv och skydda miljö. I Sverige regleras detta av föreskrifter utgivna av Transportstyrelsen. Även Svensk Sjöfart och klassningssällskap kan vara kravställare för särskilda användningsområden enligt egen ambition.

Brandsäkerhet på fartyg

FSN tar ett helhetsgrepp

För att minimera risken för skador ställs höga krav för brandsäkerhet på fartyg eller marint brandskydd. Vi har över 20 års erfarenhet inom dessa specialområden och kan stödja er att uppnå ett tryggt och genomarbetat brandskydd i linje med vad som krävs. Välkommen ombord!

BRANDSÄKERHET PÅ FARTYG

Vår kompetens och erfarenhet sträcker sig från mindre civila fartyg till stora passagerarfärjor och flera projekt inom den militära sjöfarten. I likhet med annat brandskydd så är det alltid en fördel att vara förberedd.

Regelverksfrågor – Civilt

Rådgivning och stöd med avseende på uppfyllande av SOLAS och klassregler. Granskning av projektering gentemot regelverk.

Regelverksfrågor – Militärt

Rådgivning och stöd avseende militära regelverk som till exempel ANEP 77 – Naval Ship Code och RMS – Regler för militär sjöfart. Granskning av projektering gentemot regelverk.

Utredningar

Brandsäkerhetsrelaterade utredningar på fartyg inkluderar bland annat riskanalyser och beräkningar för alternativ utformning eller för att identifiera mer kostnadseffektiva lösningar för att upprätthålla korrekt brandskydd.

Släcksystem

Rådgivning och hjälp vid val, installation och upphandling av släcksystem ombord på fartyg och båtar.

Strukturellt brandskydd

Rådgivning och stöd vid projektering av strukturellt brandskydd. Stöd med utrymmeskategorisering och krav på skott/däck. Framtagande av ritningar för till exempel strukturellt brandskydd och brand- och säkerhetsplaner.

Utrymningssimuleringar

Genomförande av utrymningssimuleringar i enlighet med IMO MSC/Circ. 1533 – Revised Guidelines on Evacuation Analysis for New and Existing Passenger Ships.

BOKA RÅDGIVNING

Magnus har över 20 års erfarenhet av att arbeta med aktivt och passivt brandskydd ombord på fartyg. Under de sista 16 åren har en del av arbetet varit nationell och internationell regelutveckling med brandregler för militära fartyg.

Kontakta oss